top of page

Regulamin

korzystania z Internetowego Laboratorium Usług online

 

§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin Korzystania z Internetowego Laboratorium Usług online (dalej zwany "Regulaminem") zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień
na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem portalu www.fotocolor.naklo.pl,
w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru odbitek zdjęć.

 

Serwis Internetowy Laboratorium Usług online (dalej zwany IL) firma FotoColor - Wiesława Oszwałdowska, NIP: 5581276722 z siedzibą: ul. Pocztowa 6, 89-100 Nakło nad Notecią współpracuje z platformą Foto.Guru udostępniającą aplikację, do której klient zostaje przekierowany w celu przygotowania zamówienia foto-usługi, a które następnie jest realizowane w siedzibie FotoColor, włącznie z wysyłką w przypadku wskazania takiej opcji.
 

§2 Warunki realizacji zamówienia
Osoba korzystająca z serwisu IL (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na wykonanie odbitek zdjęć za pośrednictwem serwisu IL bez konieczności rejestracji, Klient nie musi instalować aplikacji na komputerze czy telefonie.

 

Składanie zlecenia odbywa się bez rejestracji, przez przeglądarkę. Na stronę można wejść skanując kod QR (lub wpisując prosty adres w przeglądarkę).

W procesie przygotowania zamówienia Klient po wybraniu opcji płatności i dostawy, uzupełnia tylko wymagane dane o adres e-mail, zaznacza zgodę, znajomość przetwarzania danych
i Regulaminu.

 

Usługi fotograficzne wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi
w procesie składania zamówienia.

Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem serwisu IL obejmują wykonywanie odbitek
na papierze fotograficznym z plików zapisanych w formacie .jpg i przesłanych przez Klienta
za pośrednictwem systemu IL.

Zamówienia składane w systemie IL są wykonywane tylko w Laboratorium fotograficznym
w siedzibie FotoColor.

Wszystkie zamówienia wykonywane są przy użyciu oryginalnych papierów Solution na drukarkach drylab Fujifilm Frontier-S DX100 oraz na ploterze CANON image PROGRAF PRO-2100.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu "Potwierdzenie złożenia zamówienia".

Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji:
-w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,
-w przypadku, gdy otrzymane pliki są bardzo złej jakości lub w jakikolwiek sposób są uszkodzone,
w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia.

O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany w sposób,
o którym mowa w ust. 7, chyba że poinformowanie to nie będzie możliwe wskutek nieprawidłowego wskazania przez Klienta jego danych adresowych.

 
§3 Warunki doręczenia

Po otrzymaniu "Potwierdzenie wykonania zamówienia" pocztą elektroniczną zamówione usługi fotograficzne będą, według wyboru Klienta:

 • wysłane na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPost lub Paczka w Ruchu;

 • przygotowane zamówienia do odbioru osobistego w Laboratorium FotoColor w Nakle nad Notecią przy ul. Pocztowa 6, Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia
  w terminie 30 dni od otrzymania "Potwierdzenia wykonania zamówienia". Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego
  w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.

   

Serwis IL nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich lub InPost.


§4 Czas realizacji zleceń
Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta.

 
§5 Cennik i płatności

Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną
na podstawie obecnego cennika w momencie składania zlecenia.

Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:

 • płatność gotówką przy odbiorze zamówienia w Laboratorium FotoColor przy ul. Pocztowej 6 w Nakle nad Notecią,

 • płatność "online" (w przypadku przesłania wykonanych odbitek za pośrednictwem firmy kurierskiej lub InPost)

 
§6 Przechowywanie prac

Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta zdjęcia/pliki są usuwane z pamięci komputerów oraz z serwera obsługującego IL w terminie do 30 dni od momentu realizacji zamówienia.

Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób regulacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób oraz rozpowszechnianiu wizerunku osób, które nie wyraziły zgody na umieszczanie swojego wizerunku
w IL.

 
§7 Reklamacje

Zakupione i dostarczone usługi podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności
z zamówieniem lub uwagami do jakości.

O jakości zamówionych foto-odbitek decyduje przede wszystkim jakość dostarczonych zdjęć/plików .jpg.

Ewentualne reklamacje można składać za pośrednictwem e-mail: fotocolor-wp@wp.pl
lub w siedzibie Laboratorium FotoColor. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu na adres Laboratorium FotoColor podając nr zlecenia.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza,
że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient. W przypadku przesyłek, jeśli opakowanie jest uszkodzone należy w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta, mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

§8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Laboratorium ma obowiązek dostarczenia Klientowi Usługi wolnej od wad.
 

Jeżeli Usługa ma wadę, Klient może według swojego wyboru: 

 • żądać wymiany Usługi na wolną od wad albo usunięcia wady (laboratorium ma wówczas obowiązek wymienić Usługę, albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta). Laboratorium może odmówić żądania Klienta w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (art. 561 § 3 Kodeksu Cywilnego), bądź też: 

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu.

"Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość"

§9 Prawa autorskie
Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta,
że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.

W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.

W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia firmę FotoColor oraz powiązane z nim współpracujące Studia z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

 
§10 Przetwarzanie danych osobowych

Zalogowanie się Klienta w serwisie IL jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133) podanych w procesie składania zamówienia dla potrzeb jego realizacji.

Administratorem danych osobowych będzie firma FotoColor z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez firmę FotoColor z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać w formie pisemnej na adres FotoColor, ul. Pocztowa 6, 89-100 Nakło nad Notecią.

 

§11 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klientem jest konsument także przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz. 1176).

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w Laboratorium FotoColor oraz na stronie internetowej: www.fotocolor.naklo.pl.

Reklamacja
Odstapienie od Umowy
bottom of page